Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Szkolne Koło Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

I. CELE OGÓLNE:
Celem edukacji obywatelskiej w szkole jest przygotowywanie uczniów do aktywności i zaangażowania w kwestie społeczne w życiu dorosłym. Przekazując wiedzę i rozwijając umiejętności w zakresie funkcjonowania władzy centralnej i samorządu lokalnego oraz kształtując postawę nastawioną na współpracę, solidarność i odpowiedzialność tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Regionalizm w szkole to kształtowanie zaangażowanej postawy wobec „małej ojczyzny” oraz pielęgnowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Działania koła nastawione są na wzmacnianie postawy patriotycznej w oparciu o szacunek do historii przodków, symboli narodowych oraz poczucie lojalności wobec społeczności w której żyją, nie zapominając o poszanowaniu innych narodów.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE KOŁA NASTAWIONE SĄ NA:
a) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów z uwzględnieniem wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym oraz lokalnym,
b) rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
c) kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
d) doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
e) rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy, przygotowanie młodzieży do konkursów oraz organizowania konkursów, f)wskazywanie młodzieży sposobów na pożyteczne spędzanie wolnego czasu wdrażanie do samodzielnej pracy,
g) przydzielanie uczniom zadań w zależności od ich zdolności oraz zainteresowań,
h) zachęcanie do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy, krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
i) kształcenie postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

IV. CZŁONKOWIE KOŁA
Koło skierowane jest do uczniów klas 4-8. Podpisując deklarację uczeń zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń – regularnego uczestnictwa i wykonywania przydzielonych zadań. Nieobecność w zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica. Uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych (plan zajęć, dodatkowe obowiązki pozaszkolne) nie mogą regularnie brać udział w spotkaniach Koła- mogą, po ustaleniu z opiekunem , podjąć się działań poprzez udział w akcyjnych wydarzeniach. Uczestnictwo w pracach Koła nagradzane jest bieżącymi uwagami zachowania oraz za rzetelną, systematyczną pracę - oceną cząstkową- celującą - wagi 3 na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego.

Opiekunem Koła jest Pani Katarzyna Jakubiec-Broda.